Nayagarh Prajamandal Mahila Mahavidyalaya

Nayagarh, Odisha

Principal List

SL. NoNAMEFROMTO
1 Prof. G.S. Ghosh 02-07-81 15-04-82
2 Miss.S. Rath 15-04-82 30-09-82
3 Miss J.Pradhan 30-09-82 08-02-83
4 Miss B.L.Parida 08-02-83 14-05-83
5 Miss.S. Ratha 14-05-83 11-12-91
6 Dr.B.L. Parida 11-12-91 13-07-93
7 Sri R.Zani 14-07-93 24-08-94
8 Sri. N.Rath 25-08-94 21-08-96
9 Sri H.H. Mishra 21-08-96A.N 08-11-96A.N
10 Sri B.Samal 08-11-96A.N 30-10-97A.N
11 Sri T.N.Rath 31-10-97A.N 27-06-98A.N
12 Sri H.H.Mishra 27-06-98A.N 31-08-98A.N
13 Dr.R.K. Pattnaik 31-08-98A.N 31-01-03A.N
14 Sri H.H.Mishra 31-01-03 25-06-03A.N
15 Dr.(Mrs)K.Mansingh 25-06-03A.N 30-06-05A.N
16 Sri H.H. Mishra 30-06-05A.N 26-10-05
17 Sri S.C. Nayak 26-10-05 31-12-08A.N
18 Sri J.N. Dash 31-12-08A.N 28-02-10A.N
19 Sri H.K.Parida 28-02-10 30-04-11
20 Sri S. Khuntia 01-05-11